Kännetecken för en bra lärare

LärareMed en kunskapsregression och en allt större skoldebatt hamnar ibland en viktig fråga i skymundan: Vad kännetecknar en bra lärare? En lärares grundläggande uppgift är att förmedla kunskap samt att inspirera till fortsatt lärande. Förutom detta grundläggande uppdrag har lärarna en mängd andra förpliktelser de måste ta hänsyn till. En ständigt återkommande fråga är huruvida det är möjligt att kräva av en lärare att anpassa undervisningen individuellt till varje elev när man är ensam med en klass på upp emot 30 elever. Forskning har visat att elever från små klasser får högre lön. Anledningen till detta måste främst vara att läraren här får mer tid till varje elev, och enklare kan individanpassa undervisningen. Mer individuellt anpassad undervisningen ger onekligen bättre resultat, vilket tydligen kan kopplas till högre lön längre fram i arbetslivet. Idag har det även blivit allt vanligare att man har en privatlärare, just för att få den individuella undervisningen. Ytterligare en sak som varit till föremål för tvister är huruvida lärarna ska åläggas socialt ansvar för eleverna. Vissa menar att det självklart ska ingå i lärarnas jobb att se till att eleverna trivs i skolan, andra menar att man borde låta lärarna koncentrera sig på undervisningen och inte tvinga dem att agera dagisfröknar.

Sammantaget kan man säga att en lärares yrkesroll idag är något komplex. Nedan följer en lista på egenskaper som enligt många kännetecknar en bra lärare.

    • Personliga egenskaper

Glad och humoristisk. Entusiastisk och inspirerande. Ödmjuk och förstående. Positiv samt rättvis.

    • Professionella egenskaper

Hög ämneskunskap och kunnig. Allmänbildad. God pedagogisk förmåga. Kunskap om olika undervisningsmetoder, kunna förklara från flera olika vinklar. Sätter rättvisa betyg.

    • Samspel med eleverna

Behandlar alla rättvist och lika. Favoriserar inte. Ser till alla i klassen. Ser till varje elev individuellt och strävar efter att han/hon ska nå just hans/hennes mål. Lyhörd, hör elevernas åsikter.

    • Auktoritet

Respektingivande och "lagom" sträng. Sätter tydliga gränser. Kontroll över klassrummet.

En engelsk skolforskare kom efter att ha granskat 94 högstadieskolor fram till att det fanns tre framstående kännetecken hos skolor som var bäst på att ge eleverna goda kunskaper. (1) Elevernas kunskap var i fokus, man prioriterade undervisningens kvalité högt. (2) Tydliga sociala spelregler om vad som gällde i klassrummen. (3) Eleverna kände sig uppskattade.

Duktiga lärare är den primära byggstenen för ett starkt kunskapssamhälle. Satsning borde därför göras på att förbättra lärarutbildningarna, samt höja lärarlönerna. Kraven som ställs på lärare idag är inte på något sätt representerade i lönen. I nuläget är det dessvärre relativt vanligt förekommande att duktiga och ambitiösa lärare söker sig bort från yrket, ett fenomen som med alla medel bör motverkas.

22 Feb 2012